L4 Pobre Viejecita*Ér453 un4 vi3j3ci74/5in n4di74 qu3 com3r/5ino c4rn35, fru745, dulc35,/7or745, hu3vo5, p4n y p3z.* 838í4 c4ldo, chocol473,/l3ch3, vino, 7é y c4fé,/y l4 po8r3 no 3ncon7r484/qué com3r ni qué 8383r.* Y 3574 vi3j4 no 73ní4/ni un r4nchi7o 3n qué vivir/fu3r4 d3 un4 c454 gr4nd3/con 5u hu3r74 y 5u j4rdín.* N4di3, n4di3 l4 cuid484/5ino 4ndré5 y Ju4n y Gil/y ocho cri4d45 y do5 p4j35/d3 li8r34 y cor847ín.* Nunc4 7uvo 3n qué 53n74r53/5ino 5ill45 y 5ofá5/con 84nqui7o5 y cojin35/y r35or73 4l 35p4ld4r.* Ni o7r4 c4m4 qu3 un4 gr4nd3/má5 dor4d4 qu3 un 4l74r,/con colchón d3 8l4nd4 plum4,/much4 53d4 y mucho holán.* Y 3574 po8r3 vi3j3ci74/c4d4 4ño h4574 5u fin,/7uvo un 4ño má5 d3 vi3j4/y uno m3no5 qu3 vivir.* Y 4l mir4r53 3n 3l 35p3jo/l4 35p4n7484 5i3mpr3 4llí/o7r4 vi3j4 d3 4n7ip4rr45,/p4p4lin4 y p3luquín.* Y 3574 po8r3 vi3j3ci74/no 73ní4 qué v357ir/5ino 7r4j35 d3 mil cor735/y d3 73l45 mil y mil.* Y 4 no 53r por 5u5 z4p47o5/ch4ncl45, 8o745 y 35c4rpín,/d35c4lci74 por 3l 5u3lo/4nduvi3r4 l4 inf3liz.* 4p37i7o nunc4 7uvo/4c484ndo d3 com3r,/ni gozó 54lud compl374/cu4ndo no 53 h4ll484 8i3n.* 53 murió d3 m4l d3 4rrug45,/y4 3ncorv4d4 como un 7r35,/y j4má5 volvió 4 qu3j4r53/ni d3 h4m8r3 ni d3 53d.* Y 3574 po8r3 vi3j3ci74/4l morir no d3jó má5/qu3 onz45, joy45, 7i3rr45, c4545,/ocho g47o5 y un 7urpi4l.* Du3rm4 3n p4z, y Dio5 p3rmi74/qu3 logr3mo5 di5fru74r/l45 po8r3z45 d3 3574 po8r3/y morir d3l mi5mo m4l.